O firmie

Oferta

Kontakt

RODO

 

 
 
 

RODO

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM SETAR W SIEDLCACH

Administrator


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe SETAR
w Siedlcach: adres: ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce. Telefon/fax: (+48) 25 63 222 28
e-mail:setar@setar.com.pl
2. Przedsiębiorstwo – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób ochronić Państwa dane osobowe.


Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?


Przedsiębiorstwo przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach, umowach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków skrupulatnie weryfikujemy, czy mamy podstawę prawną przetwarzania.


Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?


W zależności od łączących Państwa relacji z przedsiębiorstwem, przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub od osób trzecich:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko),
b) dane kontaktowe (np.adres zameldowania, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres email),
c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL, NIP),
d) dane socjo-demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia),
e) dane finansowe (np. saldo rachunku, numer konta bankowego, źródło przychodów),
f) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek),
g) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
h) dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania), i) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
j) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),
k) dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci),
l) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG),
m) dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej),

 

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?


Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Przedsiębiorstwo pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Przedsiębiorstwo odbiorcom trzecim. Zawsze w takiej sytuacji dokładnie badamy podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS,
b) podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, producenci, kontrahenci, firmy świadczące dla przedsiębiorstwa usługi, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT
c) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją przelewów łączących Państwa i przedsiębiorstwo (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
d) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
e) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
f) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,windykatorzy
g) zakłady ubezpieczeń,
h) podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

 

Realizacja praw


1. Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:
a) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; b) jeśli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) mają Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) mają Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa,
f) mają Państwo prawo do otrzymania od Przedsiębiorstwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Państwa lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
g) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
2.W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przechowywania danych


Państwa dane osobowe przechowywane są od momentu zawarcia transakcji do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikające z przepisów prawa.